วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย   ด้วยมารยาทงดงาม  
พันธกิจ
   1.  โรงเรียนชุมชนบ้านนด้วง  จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  ความสามารถและมีทักษะ             ในการดำรงชีวิตในสังคมได้
   2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม
   3.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
Comments