กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ก.ย. 2563 21:25 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
20 ก.ย. 2563 21:18 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
20 ก.ย. 2563 21:17 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
20 ก.ย. 2563 20:53 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
20 ก.ย. 2563 20:49 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:48 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แนบ 024 รายงานผลการขัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี.pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:47 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:47 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:40 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:40 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ 028 ครูอบรม.pdf จาก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:39 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แนบ 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
20 ก.ย. 2563 20:38 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
19 ก.ย. 2563 03:16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แนบ 031.pdf กับ ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
19 ก.ย. 2563 03:15 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
19 ก.ย. 2563 03:15 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ O31.1 สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจร.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
19 ก.ย. 2563 03:15 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ 031สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจร.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
19 ก.ย. 2563 02:20 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แก้ไข หน้าแรก : HOME
19 ก.ย. 2563 02:19 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ 019 เอกสาร 2 - Copy.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
19 ก.ย. 2563 02:18 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แนบ 040 เอกสาร .pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
19 ก.ย. 2563 02:18 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แนบ 040 บันทึกข้อความ .pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
19 ก.ย. 2563 02:18 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แนบ 019 เอกสาร 2 - Copy.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
19 ก.ย. 2563 02:17 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แนบ 040 มอบทุนความเสมอภาคสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ โควิด 19 ปีการศึกษา 2563.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
19 ก.ย. 2563 02:17 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แนบ 040 นร09_ชุมชนบ้านนาด้วง.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
19 ก.ย. 2563 02:17 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แนบ 040 ทุนเสมอภาค.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
19 ก.ย. 2563 02:12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า