กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

 • 1.  นายปรัชญา  วิเชียรเครือ            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     ประธานกรรมการ
 • 2.  นายวิโรจน์ ชัยสิทธิ์                   ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ
 • 3.  นางประยูรศรี บำรุงภักดี             ผู้แทนครู                                           กรรมการ
 • 4.  นายคูณ  ทองโคตร                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ
 • 5. นายชาติชาย มังคละไชยา          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ
 • 6. นายเมธี บัวทิน                          ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ
 • 7.  พระครูวีรวงศ์วิวัฒน์                   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา       กรรมการ
 • 8.  พระครูสิริพัฒโนดม                   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา       กรรมการ
 • 9.  นางฉิมลี บุตรโยจันโท               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ
 • 10. นายพันธุ์ทิพย์ ทองโคตร           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ
 • 11. นายสมคิด ชัชวาลย์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ
 • 12. นายสุทะ  ชัชวาลย์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ
 • 13. นางนิตยา  เทพพุทธา               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ
 • 14.นางอ๋อย  โยทุม                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ
 • 15. นายสนธยา  พันชะโก               ผู้อำนวยการสถานศึกษา                     กรรมการและเลขานุการ
Comments