ประวัติโรงเรียน

 ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

    ก่อนปี  พ.. 2482  ผู้ปกครองนักเรียนในบ้านนาด้วง  ที่มีบุตรหลานอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ต้องฝากบุตรหลานไปเรียนที่  โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งโพธิ์  3  ตำบลทุ่งโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย (ปัจจุบันอยู่บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลำภู) จนกระทั่ง  นายบุญจัน สรสิทธิ์  นายอำเภอเมืองเลย  และนายสมาน  ไชยปะ  ศึกษาธิการอำเภอเมืองเลย ในขณะนั้นได้ออกตรวจราชการและเห็นความยากลำบากของนักเรียน  ที่จะต้องเดินทางไปเรียนในระยะทางไกล ประมาณ18กิโลเมตร ประกอบกับสภาพการคมนาคมลำบากไม่สะดวก จึงได้จัดสถานที่เรียนเพิ่ม โดยในระยะแรก ขออาศัยศาลาวัดบ้านนาด้วง ( บริเวณสาธารณสุขอำเภอนาด้วง ปัจจุบัน ) เป็นที่เรียน และ ย้ายนักเรียนที่มี ภูมิลำเนาบ้านนาด้วง  มาเข้าเรียน

เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2482   และ ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายแก้ว  ศรีกระบุตร เป็นครูใหญ่นายบำเพ็ญ  พงษ์สุนันท์  เป็นครูน้อย เปิดทำการสอนตั้งแต่  ป. มูล ถึง ป.2 ในปีแรกมีนักเรียน 35 คน สังกัดกรมสามัญศึกษา

          .. 2486  มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนประชาบาล ตำบลทุ่งโพธิ์ 3 วัดบ้านนาด้วง ”  มาเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลน้ำสวย 4” ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง  จังหวัดเลย เปิดสอน ป.มูล ถึง ป. 2 สังกัดกรมสามัญศึกษา

          .. 2503  เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านนาด้วงตามชื่อหมู่บ้านยังใช้ศาลาวัดบ้านนาด้วง เป็นสถานที่เรียน เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา 2503  ตั้งแต่ ป.1-.4 สังกัด กรมสามัญศึกษา

        .. 2506 จำนวนนักเรียนมีมากขึ้น ศาลาวัดที่ใช้เป็นที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอ   และย้ายนักเรียนมายังสถานที่เรียนใหม่จากศาลาวัดบ้านนาด้วง มีจำนวนนักเรียน 430 คน จำนวน   ครู 7 คน

         .. 2509 ได้โอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายรัฐบาล  และ มีครูตรีมาสอนครูแรกคือ   นางอารีย์  อุ่นแก้ว

             .. 2513   ได้ขยายชั้นเรียน  เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.. 2503  ชั้น  ป. 1 – 7  

          .. 2520  เปลี่ยนการบังคับบัญชาจากหมวดการศึกษาอำเภอเมืองเลย มาขึ้นกับการบังคับบัญชาการศึกษากิ่งอำเภอนาด้วง  ตามการแบ่งเขตการปกครองของกรมการปกครอง และ เข้าโครงการโรงเรียนชุมชน  จึงได้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนบ้านนาด้วง มาเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  ซึ่งเป็นชื่อในปัจจุบัน

          .. 2523  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และ ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจาก ครูใหญ่เป็น อาจารย์ใหญ่

..  2526   ทางราชการปรับปรุงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และ ได้แต่งตั้งให้ นายสมพร  อุ่นแก้ว เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง คนแรก

..  2532-2534  นายพจน์    ดำริห์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 

.. 2534-2537  นายสมบัติ   แสงนา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 

.. 2537-2558  นายวิเศษ    ศรีประเสริฐ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8     

9 ตุลาคม 2558  นายสนธยา   พันชะโก   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  อันดับ  คศ.3 


ที่ตั้ง โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 331 หมู่ ที่ 3 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย  42210  เนื้อที่  24  ไร่   68  ตารางวา โรงเรียนชุมชนนาด้วง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดทำการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551   ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   และ ระดับปฐมวัย  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 2   ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง 2553)  

Comments