นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ทิศทางการพัฒนา

                ในปีการศึกษา 2561 – 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  โดยมุ่งเน้นที่จะ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน มีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  อีกทั้งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้   โดยฝึกใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และ สังคม   ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.. 2542  ตามวิสัยทัศน์โรงเรียน  ดังนี้

วิสัยทัศน์  

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

“ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  สู่สากล

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยชุมชนมีส่วนร่วม ”    


พันธกิจ

 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

          พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนำไปสู่สากล  ส่งเสริมด้านคุณธรรม การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  


Comments