การรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ระดับก่อนประถมศึกษา  (ชั้นอนุบาล  ๑)

ชั้นอนุบาล  ๑  รับเด็กที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕๖ และเด็กที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๕๗- ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๗

รับสมัคร    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.

     เว้นวันหยุดราชการ   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

มอบตัว     วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับเด็กที่เกิด พ.ศ.๒๕๕๕  และเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ – ๑๕ พฤษภาคม   ๒๕๕๖      

 รับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.

  เว้นวันหยุดราชการ    ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

มอบตัว  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง ตำบลนาด้วง 

            อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาวันยื่นในวันสมัคร

๑. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

๒. สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา และผู้ปกครอง

๓. สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง

๔. รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป   

 


Comments