ชุดแต่งกายนักเรียน


ชุดนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
ชุดกีฬา ชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เครื่องแบบชุดพละ
ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด        ชุดอนุรักษ์ ชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                      โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

Comments