เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้

ระเบียบโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
ว่าด้วยเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
  .. 2549


     เพื่อให้การจัดเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้สอดคล้องกับ หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2546 ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมในแต่ละชั้นปี ทั้งการจัดเวลาเรียนในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และรายวิชาที่สถานศึกษาจัดทำเพิ่มเติมรวมทั้งต้องจัดให้มีเวลาสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  ว่าด้วยเวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้  ..2549”

     ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป

     ข้อ  3.  บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใด  ซึ่งขัดแย้งกันกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

     ข้อ  4.  ในระเบียบนี้

                      “โรงเรียน”             หมายถึง  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

                      “นักเรียน”             หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

                      “ปีการศึกษา”      หมายถึง  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  ถึง  30  เมษายนปีต่อไป

                     “เวลาเรียน”           หมายถึง  เวลาปฏิบัติการเรียนการสอน

                     “ตารางเรียน”         หมายถึง  กำหนดการจัดการเรียนรู้

     ข้อ  5.  เวลาเรียน

เวลาเรียนช่วงที่ 1 (.1-3) และช่วงที่ 2 (.4 - 6) ให้จัดเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี และไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง

   ข้อ  6.  ตารางเรียน

                 1)  ในช่วงชั้นที่  1  และช่วงชั้นที่  2  ให้จัดตารางเรียนวันละ  5  ชั่วโมง  และพักกลางวัน  1  ชั่วโมง  รวมสัปดาห์หนึ่ง 25 ชั่วโมง รวมพักเที่ยง 30 ชั่วโมง

                 2)   ในช่วงชั้นที่ 3 ให้จัดตารางเรียน วันละ 6 ชั่วโมง พักกลางวัน 1 ชั่วโมง รวมสัปดาห์หนึ่ง 30 ชั่วโมง  รวมพักเที่ยง 35 ชั่วโมง

            การจัดตารางเรียนให้จัดตามโครงสร้างของหลักสูตรของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับช่วงชั้นนั้นๆ  และจัดให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

     ข้อ  7.  ปีการศึกษา

ในหนึ่งปีการศึกษาให้มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 200 วัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 100 วัน ดังนี้

                 1)  ภาคเรียนที่  1  เปิดเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม ปิดเรียนวันที่ 10 ตุลาคม

                 2)  ภาคเรียนที่  2  เปิดเรียนวันที่  24 ตุลาคม  ปิดเรียนวันที่ 31 มีนาคม ปีถัดไป

                 3)  วันเปิด ภาคเรียนถ้าตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนไปในวันทำการต่อไป

     ข้อ  8.  การหยุดเรียน  ปิดภาคเรียน

  1. ในหนึ่งสัปดาห์ให้หยุดเรียนวันเสาร์  ,  อาทิตย์  ,  วันหยุดราชการ  ,  
    วันสำคัญของเทศกาลท้องถิ่นและการเกิดภัยธรรมชาติสุดวิสัย
  2. การเปิดภาคเรียนแบ่งเป็น  2  ช่วง

ช่วงที่  1  ปิดภาคเรียนภาคต้นตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  ถึง  23  ตุลาคม

ช่วงที่  2  ปิดภาคเรียนภาคต้นตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึง  15  พฤษภาคม

     ข้อ  9.  วันเวลาสอนซ่อมเสริม  ในกรณีที่จะต้องใช้เวลาในการสอนซ่อมเสริม  นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในสาระการเรียนรู้ให้ใช้เวลานอกเหนือจากระเบียบข้อที่  5  และข้อที่  6

     ข้อ  10.  วันเวลาการวัดประเมินผลสาระการเรียนรู้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

     บทเฉพาะกาล  ข้อ  11.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป

 

Comments